کمیته برگزاری کنفرانس

دکتر سید محمود مدرس هاشمی

رئیس کنفرانس

دکتر سید محمود مدرس هاشمی

دکتر مجدالدین نجفی

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر سید محمود مدرس هاشمی

دکتر حسین سعیدی

رئیس کمیته علمی کنفرانس

دکتر سید محمود مدرس هاشمی

مهندس علوی

نائب رئیس کنفرانس