تاریخ‌های مهم کنفرانس

  • بازگشایی سایت جهت ارائه مقالات: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

  • مهلت نهایی ارسال کامل مقالات: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

  • مهلت نهایی ارسال پیشنهادات برگزاری کارگاه: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

  • اعلام نتایج مقالات پذیرفته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۸

  • ثبت نام اولیه در کنفرانس: ۲۹ مهر ۱۳۹۸

  • مهلت نهایی اعلام حضور در نمایشگاه جانبی: ۱ آبان ۱۳۹۸

  • ثبت نام با تاخیر در کنفرانس: ۲۲ آبان ۱۳۹۸