تاریخ‌های مهم کنفرانس

  • بازگشایی سایت جهت ارائه مقالات: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

  • مهلت نهایی ارسال کامل مقالات: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸  پایان یافت

  • مهلت نهایی ارسال پیشنهادات برگزاری کارگاه: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸  پایان یافت

  • اعلام نتایج مقالات پذیرفته شده: ۲ آبان ۱۳۹۸ اعلام شد

  • مهلت نهایی اعلام حضور در نمایشگاه جانبی: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ پایان یافت

  • ثبت نام زودهنگام در کنفرانس: ۱۱ آبان ۱۳۹۸

  • ثبت نام دیرهنگام در کنفرانس: ۱۲ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸